Архивы рубрики ‘Статьи’

«Құқықтану» пәндері бойынша ақпараттық технологияны қолданудың тиімділігі

Саидова Гулвира Саитовна   ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдісі зор рөл атқарады. Осы орайда елбасы  Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы «Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды
Читать полностью »

Формирование гражданской позиции личности на уроках права

Эдилова Элина Умаровна   Ключевые слова: гражданская позиция, гуманизм, нравственность, патриотизм, толерантность, правосудие, правовое воспитание, правосознание. Аннотация: В статье говорится о методиках преподавания, используемых на уроках права, ориентированных на развитие критического, логического и творческого мышления, для формирования гражданской позиции личности обучающихся. О том, что каждое учебное занятие должно иметь высокий воспитательный потенциал.    «Учить и
Читать полностью »

Химияны оқытуда халықтық педагогиканың элементтерін пайдалану

Ыдырысова Макетай Султанбековна   Қазақстан Республикасының  этно-мәдени  тұжырымдамасында «Бізге қажетті жаны да, қаны да қазақы, халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дәстүрін  бойына сіңірген туған жерін түлетуді, егеменді елінің еңсесін көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу деп атап көрсетілгендей егемен еліміздің елдігі мен бірлігін  сақтайтын  ұрпақ  тәрбиелеу. Қазақ халқының  сан ғасырлар бойы жинақтаған мол
Читать полностью »

Жеке тұлғаның даралығын дамыту тәсілдерінің оқу-тәрбие процесінде қолданылуы

Щепарева Галина Геннадьевна   Мақсаты:Өзін оқыту үшін жауапты және қазіргі замандағы білім берудің барлық жағдайларына бейімдене алатын толық дамыған тұлға қалыптастыру. Міндеті:Білім берудің сапасын арттыру,шығармашылық жеке тұлғаның табысты дамуына ықпал ететін,оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін зерттеу. Жеке тұлғының даралығын дамыту –жаңа атау болғанымен,оның Шаталов,Лысенкова және тағы басқалардың педагогикаларынан аса айырмашылығы жоқ. Іс-әрекетердің арнайы реттілігі де
Читать полностью »

Как выучить иностранный язык?

Шарипова Жулдыз Айтмухаметовна   Цель: поделиться основными практическими методами изучения и преподавания иностранных языков. Задачи: показать четыре типа учащихся, которые изучают иностранные языки; выявить особенности овладения и обучения иностранных языков; поделиться собственным опытом преодоления языкового барьера при изучении иностранного языка.     «При наличии нужных знаний и толкового наставника  вы способны выучить любой язык и
Читать полностью »

Урок музыки в общеобразовательной школе с применением информационно-коммуникационных технологий

Шаймухамбетова Бакытгуль Темирлановна   «Творить – жить дважды» А.Камю   Цель:  Применение ИКТ на уроках музыки позволяет значительно повысить эффективность образования.  Учителю необходимо создать все условия на уроках музыки для творческого развития,  используя информационно-коммуникационные технологии  в организации занятий музыкой как способ повышения профессионального мастерства педагога и развитие мотивации и активности учащихся. Задачи: приблизить урок к
Читать полностью »

Применение компетентностно-ориентированных заданий на уроках английского языка

Чижова Галина Николаевна   Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков и развития личности обучающихся посредством использования компетентностно – ориентированных заданий. Задачи: Изучить компетентностно – ориентированные технологии; Разработать компетентностно – ориентированные задания для учащихся начальной ступени образования; Использовать КОЗ, как фактор, способствующий активизации познавательной деятельности, формированию функциональной грамотности и основных компонентов коммуникативной компетенции; Создать условия
Читать полностью »

Использование инновационных технологий в профессиональной деятельности

Чемезова Анастасия Сергеевна   «Кәсіптік қызметте инновациялық технологияларды қолдану» мақаласында қазіргі заманға сай кәсіби білім беруде интерактивті тақта арқылы Activstudio бағдарламасын қолдану мақсаттары берілген, сондай-ақ Activstudio бағдарламасына қысқаша сипаттама және математика сабағында интерактивті тақтаны қолдануына байланысты мысалдар көрсетілген. В статье «Использование инновационных технологий в профессиональной деятельности» отражены  цели применения интерактивной доски в режиме Activstudio  в
Читать полностью »

10 стратегий в помощь учителю английского языка в обучении младших школьников

Хурашвили Равиля Ахмеджановна   Исходя из требований нынешнего времени, обучение английскому языку начинается в раннем возрасте.  В связи с этим учителю английского языка среднего звена необходимо пересмотреть свои методы и приёмы работы, руководствуясь психологическими особенностями учащихся младшей ступени. Учитывая  высокую восприимчивость и эмоциональность, впечатлительность и слабое произвольное внимание младших школьников, учитель должен планировать уроки, создавая
Читать полностью »

Организация элементов проектной деятельности школьников с нарушениями слуха на уроках русского языка и литературы в среднем звене

Ханафеева Фарида Фаритовна   Цель: расширение и закрепление словаря по изучаемым темам, развитие логического мышления, интереса к русскому языку, литературе, привитие интереса к чтению, частично- поисковой деятельности, работе с дополнительными источниками информации, развитие творческих способностей, формирование чувства ответственности. Задачи: использовать методы и средства, побуждающие неслышащих учащихся к яркому, эмоциональному и осознанному процессу развития связной речи;
Читать полностью »