Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі

Бопышева Кульмахара Смановна   Тақырыпта модульдік оқыту технологиясының тиімділігі қарастырылып,оқушылардың өз бетінше білім ала отырып, қазақ тілін жетік білуге, үйренуге деген қызығушылықтарын арттырады деп ой-пікіріммен бөліскім келеді. .     Тіл-рухани байлығымыздың қайнар бұлағы. Бүгінгі таңда тілді меңгерту ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Өзге ұлт өкілдері студенттерінің қазақ тілінде сөйлеуін, мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін
Читать полностью »

Оқытудың жаңаша мүмкіндіктері

Бисенбаева Асия Раимбековна   Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп отырған кезеңде білім беру мәселесін, әдіс-тәсілдерді инновациялық үрдістермен алмастыру арқылы жалпы білім сапасын арттыру көзделген. Осы орайда әрбір мұғалім озық технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне тиімдісін таңдау керек. Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру-жай үйреншікті нәрсе емес, ол-жаңадан жаңаны табатын нәрсе»-деген
Читать полностью »

Роль научно-практической конференции по краеведению в патриотическом воспитании студентов и формировании навыков научно-исследовательской деятельности

Бассалыго Ольга Викторовна   Перестройка социально-экономических отношений, которая совершается в обществе, ставит педагогов перед  необходимостью заново осмыслить общие педагогические позиции. Сегодняшние студенты — это будущие граждане страны. Учебные заведения не имеют права выпускать из своих стен «средних», недостаточно развитых и воспитанных обучащихся. При современных запросах общества, нашей жизни они просто не смогут найти работу. Только самые
Читать полностью »

Жаңа инновациялық технологияларды информатика сабағында қолдану

Байыз Мақсат Олжабайұлы   ХХІ  ғасырда білім мен ғылымды жаңа инновациялық технология бағытында дамыту маңызды мәселелердің бірі. Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан — 2050» мемлекеттік стратегиялық  жолдауында «біз білім — ғылыми — инновациялар үштігі билеген постиндустриялық әлемге қарай жылжып келеміз, біріншіден бұл — уақыт, қазір  инновация  заманы, инновация ғасыры» деп атап  көрсеткен болатын. Э.Роджерс «Инновация —
Читать полностью »

Индивидуальная работа студентов при выполнении лабораторных и практических работ

Байтасова Гульнара Абдрахмановна   Цель и задачи: 1. Углубления и закрепления, экспериментельное подтверждение теоретических знаний и формирование профессиональных и общих компетенций, учебных и профессиональных умений студентов. 2. Научить студентов самостоятельно добывать необходимые знания. Задачи: В учебном процессе наряду с теоретическим обучением значительное место отводится лабораторным и практическим работам. Правильное сочетание теоретических знаний с практикой выполнения
Читать полностью »

Технология ТРИЗ

Байдельдинова Анар Жумабаевна       ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Основателем является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в том, что технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам: эти законы можно познать и использовать для сознательного – без множества пустых проб – решения изобретательских задач. ТРИЗ превращает
Читать полностью »