Повышение результативности урока через использование технологии уровневой дифференциации

Мустафина Алма Какеновна   На современном этапе развития нашего общества как никогда выросла социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Новые требования общества к уровню образованности и развития личности приводят к необходимости изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными являются технологии, позволяющие организовать учебный процесс с ориентацией на личность учащегося, его интересы, склонности и способности (личностно ориентированное
Читать полностью »

Критерии и приёмы оценивания учащихся 1-го класса

Моторина Наталья Александровна    Цель: Показать, что формативное  оценивание  является  неотъемлемой  частью  преподавания. Задачи: Рассматривать процесс  оценивания. Как  составляющую  деядельнось  ученика  и  учителя. Разработать основы  процесса  оценивания. Разработать технологии  формативного  оценивания (оценивание  в  процессе ) оценивания Оценивание как действие (педагогическое или ученическое) в образовательном процессе является неотъемлемой частью  образования, целью которого – улучшать образовательные результаты,
Читать полностью »

Волейбол ойнының әдіс-тәсілдерін меңгеру

Монголия Жансерик   Спорт –қазіргі заманғы өркениеттің өзекті мәселесі. Қоғамның әртүрі деңгейіндегі әлеуметтік құрылымы жүйесіндегі әлеуметтік тұрмыстың аса қажетті бөлшегі ретінде қарау дағдыға енеді. Мысалы,Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев спорттың брнеше түрлері мен тұрақты айналысатыны мемелекетіміздің халқына өнеге.Отанымыздағы барлық азаматтардың әрқайсысының жасына ,қызметіне қарамастан спортпен айналысуда тырақты дағдығаайналдыру бүгінгі жас буынға пайдалы ықпал береді. Қазіргі кезде
Читать полностью »

Өзін өзі тану пәнін берудегі инновациялық әдістер мен технологиялар

Меирбаева Айнагуль Айткалиевна Өзін — өзі тану- рухани өркендеудің түп тамыры, жеке адамгершілік құндылықтардың негізі Сара Алпысқызы   Менің өмірдегі кірпіш болып қаланған негізгі тұғырым – жүрек қалауымен ұстаз болуым. Ұстаз болу менің бала күнімнен санама қонған, анамның жолын ұстанған  мамандық. Анама еліктеп ойын барысында сабақ беріп, өзімді ұстаз сезінуім бала арманның шындыққа айналғаны шығар,
Читать полностью »

Бастауыш сыныптарда ойын технологиясын пайдалану

Медеубекова Айсауле Жарылгасиновна   Мақсаты: ойын технологиясы арқылы жеке тұлғаның бойында Қазақстандық патриотизм, мәдениеттіліктің қалыптасуына жағдай тудыру, сөйлеу тілін дамыту, сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Міндеттері: ойын технологиясының мазмұнымен таныстыру; ойын технологиясының құрылымын анықтау; Қазіргі өркениетке ұмтылған қоғам талабына сәйкес, Қазақстан Республикасының дамыған елдерімен иық тіресіп тұру үшін, еліміздің болашағы мен қазіргі кезеңі үшін білімді, зерделі, өз
Читать полностью »

Один урок

Маштиева Баян Зиядиновна   Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. В. Ключевский.   Я, Маштиева Баян Зиядиновна, работаю в школе учителем математики. Учитель, нам мой взгляд, это самая благороднейшая профессия, требующая от человека, посвятившего ей жизнь, неиссякаемой жизненной энергии, большого творческого потенциала, душевной щедрости, безграничной любви к
Читать полностью »

Тілді оқытып, үйретудегі жаңа технологияларды қолданудың тиімділігі және пән бойынша білім сапасына әсері

Маханова Маралдым Оразгелдиевна   «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер» Ж.Аймауытов   Мақсатым: қазақ тілін оқыту барысында жан-жақты, білімді, болашаққа жаңа көзқараспен қарай білетін және өзгерістерге, өмір сүруге бейім, өзіндік ой-толғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру Міндетім: оқытушының билік жүргізу әдісінен арылуы; оқыту кезінде білім беретін оқытушы емес,
Читать полностью »

Современные образовательные технологии

Маметкулова Зинагул Биляловна   Цель: изучение и применение современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы. Задачи:  повышение интереса к предмету, повышение уровня мотивации учащихся. В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. В толковом словаре технология определяется как совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве, по Шепелю В.М. технология
Читать полностью »

Использование технологии «Развитие критического мышления» на уроках русского языка и литературы

Маметкулова Зинагул Биляловна   Цель: активизировать деятельность учащихся на уроках. Задачи: воспитать сознательность в усвоении учебного материала, умение логически излагать мысли. Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы — Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. В основе технологии формирования критического мышления через чтение
Читать полностью »

ИКТ технологии на уроках информатики

Малютина Светлана Равильевна,   Цель: пропаганда и внедрение современных ИКТ технологий; Задачи работы: участвовать в трансляции передового педагогического опыта.   Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: — Интернет-технологии – которые предоставляют широкие возможности
Читать полностью »